Taidekasvatuslehti, est. 1907

Tutkitussa tiedossa on tulevaisuus!

Kuvataideopettaja ja taiteen tohtori. Tutkitun tiedon teemavuoden pääsihteeri.

Jaa somessa

Kuvataideopettaja ja taiteen tohtori. Tutkitun tiedon teemavuoden pääsihteeri.

Jaa somessa

Tutkittu tieto on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka, sillä kaikki kehittyneet yhteiskunnat rakentuvat ja toimivat tutkitun tiedon pohjalta. Tutkimuksella ja tieteellä on tärkeä rooli demokratian tukipilarina. Suomen laadukas koulutusjärjestelmä perustuu tutkittuun tietoon. Erityiseen asemaan tutkittu tieto ja tutkimus nousevat korkeakouluopinnoissa, kun tutkimus ja opetus toimivat rinta rinnan, tiiviissä yhteistyössä. Tutkimustyönsä lisäksi tutkijat myös opettavat ja opetustyönsä lisäksi yliopisto-opettajat myös tutkivat. Näin alojen perinteet ja uusi tutkimus välittyvät yliopisto-opetuksessa esimerkiksi uusille kuvataideopettajille.

Suomalaisen varhaiskasvatuksen, taiteen perusopetuksen, peruskoulun ja lukion vahvuus on korkeasti koulutetut opettajat. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneina aineenopettajina kuvataideopettajat ovat sekä alansa että sen pedagogiikan asiantuntijoita. Pätevässä ja ammattimaisessa opetuksessa kasvaa taidetta arvostavaa yleisöä, jolla on henkilökohtainen tunne, kokemus ja käsitys taiteen merkityksestä. Tämän kokemuksen myötä osa oppilaista voi myös suuntautua alan opintoihin. Samaa voidaan sanoa tieteestä, tutkimuksesta ja tutkitusta tiedosta: mitä useammalla on kohtaamisia tutkitun tiedon kanssa, sitä vaikuttavampaa se yhteiskunnassamme on.

Tutkitulle tiedolle omistettu vuosi

Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 kootaan ensimmäistä kertaa tutkitun tiedon tunnettuutta edistäviä tapahtumia ja tekoja yhteen kansalliseksi kokonaisuudeksi. Teemavuosi vahvistaa tutkitun tiedon tapahtumien ja tekojen näkyvyyttä ja saatavuutta sekä tiivistää alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on tehdä tutkitun tiedon ja laadukkaiden tietolähteiden merkitys näkyväksi arjessa, osana Suomessa asuvien elämää ja päätöksentekoa, sekä lisätä ymmärrystä tutkitun tiedon luonteesta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä. Teemavuoden koordinaatiosta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Tutkittu tieto toimii nykymaailmankuvan perustana. Sekä tutkimuksella että taiteella on tärkeä rooli sivistyksen uudistajana. Taiteen tavoin tutkittu tieto avaa maailman täynnä mahdollisuuksia: haastaa ajattelemaan uudella tavalla, tarjoaa oivalluksia ja innostaa oppimaan. Tulevat tutkijat ja taiteilijat ovat nuoria, jotka nyt kiinnostuvat tieteestä ja taiteesta sekä kokevat ne omaksi mahdollisuudekseen. Esimerkiksi lukion uudet OPS:it kannustavat hyödyntämään eri taiteen- ja tutkimusalojen näkökulmia. Myös monitieteinen ja luova osaaminen on viety tavoitetasolle. Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmassa on Taideyliopiston Tutkimuspaviljonki #4, jossa taiteilija-tutkijat tuovat moninaisilla tavoilla esiin sitä, mitä kaikkea taiteellinen tutkimus on, ja lisäävät ymmärrystä sen merkityksestä. Kuvataidetta, konsertteja, esityksiä, työpajoja, luentoja ja keskusteluja tutkivalla otteella järjestetään 5.6.–29.8.2021 Hietsun Paviljongissa ja sen ympäristössä, Helsingissä.

Tutkitun tiedon teemavuonna pyrimme yhdessä lisäämään keskustelua tutkitusta tiedosta ja saamaan sen entistä laajemmin käyttöön. Tutkitun tiedon avulla voimme esimerkiksi ymmärtää toisiamme ja ympäristöämme paremmin. Tutkittu tieto voi myös auttaa ratkomaan omaan arkeen ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tietoa on nyt kuitenkin saatavilla enemmän kuin koskaan, joten ensisijaiseksi nousee taito erottaa laadukas ja luotettava tieto tiedontulvassa. Myös tutkitun tiedon luonne jatkuvasti itseään päivittävänä ja totta toistaiseksi olevana haastaa tiedon käyttäjät. Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmassa on #mutuaihmeellisempää-kampanja, joka kutsuu pohtimaan, miten tutkittu tieto syntyy ja mikä erottaa sen mielipiteistä ja uskomuksista. Laajassa yhteistyössä tehty kampanja osoittaa, että myös medialukutaito auttaa nykypäivänä tutkitun tiedon ymmärtämistä ja tulkitsemista, ja kampanja-aineistot soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi mediakasvatuksen oppimateriaaleiksi.

Nykyajan tieto ja viestintä kulkevat moninaisissa muodoissa, kanavissa ja medioissa. Tiedon-, media- ja monilukutaito ovat tärkeitä erityisesti sosiaalisen median aikakaudella. Hyvillä taidoilla kykenemme tulkitsemaan ja ymmärtämään monenlaista tietoa ja viestintää sekä suodattamaan ja arvioimaan vastaanotettua informaatiota. Tutkittu tieto ja kriittinen medialukutaito vahvistavat kykyämme kohdata niin äkillisiä kuin hitaamminkin ilmeneviä muutoksia. Tutkitun tiedon teemavuonna laajennamme ja syvennämme osallistumista ja osaamista, jotta tutkittu tieto voisi merkityksellisesti koskettaa yhä useampia. Lisäksi teemavuoden erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

ISO KUVA osana Tutkitun tiedon teemavuotta

Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hankkeessa kuvataidekasvatuksen ja -opetuksen toimijat tekevät strategista yhteistyötä alan näkyvyyden, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Kehityshankkeen hallinnoi Kuvataidekoulujen liitto ja sen pääyhteistyökumppani on Kuvataideopettajat KUVIS ry. Muut yhteistyökumppanit ovat Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, Lapin yliopisto, Kuvataidekasvatuksen opinnot, ja Taideyliopisto, Kuvataideakatemia. ISO KUVA tarjoaa foorumin yhteistyölle, verkostoitumiselle, osaamisvaihtoon ja osaamisen tunnustamisen tarkasteluun. Samalla rehtoreiden, opettajien, tutkimuksen ja opettajankoulutuksen yhteistyötä vahvistetaan. Kuvataidepedagogiikkaa yhteiskehitetään tutkimusperustaisesti ja oppivaa yhteisöä yli koulumuotorajojen. Tarkoituksena on edistää opettajankoulutuksen vetovoimaa sekä vahvistaa kuvataiteen asemaa, jotta visuaaliset taidot ja luovat menetelmät nähdään osana monilukutaitoa sekä säilyvät yleissivistyksenä ja tulevaisuuden työelämätaitoina.

Toimintaympäristön muutokset kaikilla kouluasteilla, taito- ja taideaineet, harrastaminen ja kokonaiskoulupäivä, edellyttävät tietoperusteista uudelleentarkastelua, kehittämisosaamista ja muutosjohtamista. ISO KUVA -hanke kehittää uusien OPS:ien toimintakulttuurin mukaista pedagogista osaamista ja tukee kuvataideopettajien ammatti-identiteettiä toimintakulttuurimuutoksessa. ISO KUVA -hankkeessa käytetään taideperustaisia ja -johtoisia menetelmiä ja osallistavia toimintatapoja. Tavoitteena on jatkuvan oppimisen kulttuurin vahvistaminen ja tulevaisuuden työelämätaitoihin vastaaminen. ISO KUVA -hankkeen ensimmäisen osan webinaarit kuuluvat tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaan.

Poimintoja kuvataideopettajille teemavuoden ohjelmasta

Moni teemavuoden tapahtuma ja teko on opettajien hyödynnettävissä. Esimerkiksi Aalto-yliopiston Juniorista voi kutsua ohjaajan pitämään peruskouluun tai lukioon virtuaalisen työpajan etäyhteydellä. Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus puolestaan tarjoaa mediatutkimustunteja toisen asteen opiskelijoille. Syksyn 2021 aiheet on julkaistu, ja luvassa on kiinnostavaa asiaa muun muassa verkkovaikuttamisesta, tunteisiin menevästä mediasta ja uutiskuvien vaikutuksesta historiaan.

Tampereen yliopiston Re-Connect / Re-Collect -tutkimushankkeen ja Työväenmuseo Werstaan Kaleidoskooppi: Kylmän sodan lapset -näyttely on tutkijoiden, taiteilijoiden ja museon yhteistyönä toteutettu museonäyttely ja sen oheisohjelma. Näyttelyssä on esillä valokuvia ja tutkimushankkeessa kerättyjä lapsuusmuistoja eri maista. Näyttelykävijöillä on myös mahdollisuus jakaa omia lapsuusmuistojaan. Näyttely on esillä lokakuuhun 2021 saakka Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella. Syksyllä 2021 aukeaa Designmuseossa, Helsingissä, yhteistyössä Aalto-yliopiston Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -tutkimushankkeen kanssa toteutettava Intiimin kosketus -näyttely. Hankkeessa on tutkittu, miten intiimiyttä ja yksityisenä pidettyjä asioita hyödynnetään luovilla aloilla, kuten muodissa. Näyttelyssä tarkastellaan vaatteen ja kehon intiimiä suhdetta sekä tutustutaan luovan työn prosessiin.

Kaikkiaan Tutkitun tiedon teemavuoden tapahtumakalenterissa on jo yli 300 tutkitun tiedon tunnettuutta ja hyödynnettävyyttä edistävää tapahtumaa ja tekoa ympäri Suomen. Teemavuoden ohjelman tapahtumia ja tekoja järjestää lähes 300 yhteistyökumppania. Yhteisenä tavoitteenamme on tehdä tutkitun tiedon ja laadukkaiden tietolähteiden merkitys näkyväksi arjessa, osana Suomessa asuvien elämää ja päätöksentekoa. Tutkimus ja sen tuottama tutkittu tieto on kaikessa tulevaisuuteen suuntautumisessa välttämätöntä, koska tutkimus luo osaamisen, jonka pohjalta yhteiskuntaa rakennetaan.

Tutkitun tiedon teemavuoteen voi edelleen hakea mukaan verkkosivustolla: tutkittutieto.fi.

Lisää samankaltaisia artikkeleita